Лизинг
 1. Та авах машинаа манай зогсоол дээрээс сонгоно.
 2. Таны сонгосон машины
 • Худалдан авах тээврийн хэрэгслийн үнийн нэхэмжлэл болон
 • Гаалийн мэдүүлгийн хуулбарыг танд манай зүгээс бүрдүүлж өгнө
 1. Банкнаас танд тавьж болзошгүй нийтлэг шаардлага
 • Тодорхойлох боломжтой орлогоороо банкнаас тавьж буй шалгуурыг хангах, эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу зээлийн төлбөрөө төлөх боломжтой байх,
 • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх,
 • Цалингийн орлоготой бол сүүлийн 6 сараас доошгүй хугацаанд тухайн байгууллагад ажилласан байх.
 • Бизнесийн орлоготой бол тухайн бизнесийг сүүлийн 1 жилийн хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх,
 • Банк шаардсан тохиолдолд хөрөнгө барьцаалах, даатгуулах боломжтой байх,
 • Банк шаардсан тохиолдолд хамтран үүрэг гүйцэтгэгчтэй байх,
 • Банкнаас тогтоосон урьдчилгаа төлбөрийг санхүүжүүлэх чадвартай байх,
 • Бэлтгэн нийлїїлэгч байгууллагаас хэрэглээний лизингээр худалдан авах тээврийн хэрэгслээ сонгож, үнийн нэхэмжлэлийг авсан байх,
 • Тээврийн хэрэгслийн болон Жолоочийн хариуцлагын даатгалд хамруулах
 1. Та банктайгаа харилцан тохиролцон гэрээ байгуулах бөгөөд ихэвчлэн дараах материалуудыг бүрдүүлэх шаардлагатай болдог.
 • Сүүлийн 6 сарын хугацааны 1% цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /зээлдэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч тус бүрийн/
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт. /Зөвхөн Улаанбаатар хотын хувьд/
 • Цалингийн орлоготой бол: Цалингийн тодорхойлолт, бусад баримт /НД дэвтэр, шаардлагатай тохиолдолд цалингийн цэс эсвэл дансны хуулга
 • Бизнесийн орлоготой бол: Санхүүгийн баримт, бизнесийн орлого, үйл ажиллагааг тодорхойлох баримт, бусад баримт
 • Бусад орлогыг тодорхойлох баримт
 • Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • Бусад банк болон ББСБ-аас авсан төлөгдөөгүй зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй зээлийн гэрээ, дансны хуулга/төлбөр төлсөн баримт
 • Худалдан авах тээврийн хэрэгслийн үнийн нэхэмжлэл
 • Тээврийн хэрэгсэл нь бэлтгэн нийлүүлэгчийн нэр дээрх гаалийн мэдүүлгийн хуулбар
 • Бусад

Бидэнтэй хамтран ажилдаг банкуудын автомашины зээлийн нөхцөлтэй доорхи линкээр орж танилцана уу.